Stadgar

Stadgar för Gävle Bingoallians

1 Ändamål

Gävle Bingoallians har till ändamål, att för medlemsföreningarna i samråd, söka tillstånd för bingospel, automatspel och liknande spel, samt arrangera detta på för föreningarna lämpligt sätt.

2 Medlemskap

Medlemskap i Gävle Bingoallians förutsätter att Länsstyrelsen först beslutat att ge föreningen tillstånd för bingospel (andel av den totala omsättningen).

I och med att förening erhåller tillstånd för Bingospel i Gävle Bingoallians, blir föreningen också automatiskt medlem i alliansen.

Medlem kan inte både delta i Gävle Bingoallians samt erhålla eget tillstånd för annat bingospel ex.vis. Bilbingo. Föreningen som vill utträda ur alliansen, skall skriftligt anmäla detta till Länsstyrelsen och till styrelsen för Gävle Bingoallians.

3 Beslutande organ

Gävle Bingoallians beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

4 Firmateckning

Gävle Bingoallians firma tecknas av två styrelseledamöter gemensamt.

5 Verksamhets och räkenskapsår

Gävle Bingoallians verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden from 1 januari tom den 31 december.

6 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet.

7 Upplösning av Gävle Bingoallians

Eftersom Länsstyrelsens tillstånd för Bingospel automatiskt ger medlemskap till Gävle Bingoallians, kan inte Gävle Bingoallians upplösas, annat i det fall Länsstyrelsen återkallar Bingotillstånd alternativt ej förnyar Bingotillstånd (vid ny tillståndsperiod)

I sådant fall skall alla eventuella tillgångar alternativt skulder fördelas enligt den procentuella fördelning som gäller i tillståndet.

 

Årsmöte och extra årsmöte

8 Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är Gävle Bingoallians högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på en tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall vara medlemsföreningarna tillhanda senast fyra veckor före mötet. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av alliansen med annan allians/organisation eller fråga av väsentlig betydelse skall det anges i kallelsen. 

9 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlemsförening som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlemsförening skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

10 Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt på årsmötet.

Invald medlemsförening har rösträtt på mötet. Föreningens rösträtt innehar person som har fullmakt från sin förening. Föreningsrepresentant kan inte vid årsmöte eller extra årsmöte företräda flera föreningar samtidigt. Yttrande- och förslagsrätt på mötet kan beviljas för personer utan rösträtt om styrelsen och årsmötet så beslutar.

11 Beslutförhet

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

12 Årsmötet

Vid ordinarie årsmöte upptas följande ärenden:

1 Mötets öppnande.

2 Fastställande av dagordning.

3 Val av ordförande resp. sekreterare för mötet.

4 Fastställande av röstlängd.

5 Val av justeringsmän och rösträknare att jämte ordförande justera protokollet.

6 Styrelsens berättelse och  fastställande av resultat- och balansräkning.

7 Revisorernas berättelse.

8 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

9 Medlemsansökningar.

10 Förslag om eventuellt arvode

11 (Budgetförslag för kommande räkenskapsår. Denna punkt utgår efter beslut på årsmötet 2015.) 

12 Val av:A Ordförande för 1 år

                      B Övriga styrelseledamöter för 2 år

                      C Styrelsesuppleanter för 1 år

                      D Revisorer och rev. suppleanter för 1 år

                      E Val av valberedning till nästkommande årsmöte

13 Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlemsförening.

14 Mötet slut

13 Beslut

Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering, om så begärs. Om det vid öppen votering, som inte avser val, uppstår lika röstetal skall det förslag gälla som biträdes av ordförande. Vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Alla beslut bekräftas genom klubbslag. Beslut fattas med enkel majoritet.

14 Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande, 4 övriga ledamöter och 3 suppleanter. Mandattiden för ordförande är ett år, medan övriga styrelseledamöterna väljs på två år. Suppleanterna och revisorer väljs på ett år. Mandattiden förläggs så att det vid varje årsmöte väljs två ledamöter (+ ordförande).

Medlemsförening som med avtal driver bingohall åt alliansen skall utse en av ledamöterna och en suppleant.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot, inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden tom nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen, ges yttrande- och förslagsrätt. Hallföreståndare skall adjungeras till styrelsen. 

15 Styrelsens ansvar

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ansvarar särskilt för att:

• träffa avtal med servicebolag, förening eller annan som bedriver bingospel, automatspel etc, för Gävle Bingoallians räkning

• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas 

• verkställa av årsmötet fattade beslut 

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen 

• sedan föreningens eventuella administrativa kostnader betalts, fördela överskottet till medlemsföreningarna i enlighet med Länsstyrelsen beslut (procentuell fördelning)   

• tillställa revisorerna räkenskaper mm 

• förbereda årsmötet

Följ oss på Facebook